Reglement

Competitiereglement van de Ron de Jong Groene Hart Cup                                                                                                         Versie: 200101

 

ARTIKEL 0: Naam van de Competitie 

De competitie draagt de naam van de bedenker en initiator Ron de Jong. Hij was ook de organisator van de eerste 13 seizoenen van de competitie.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Dit reglement is van toepassing op de jeugdviertallencompetitie, welke wordt georganiseerd door Schaakvereniging 3-Torens.

ARTIKEL 2: DOELSTELLING

Doelstelling van de competitie is de jeugd kennis te laten maken met de schaaksport in wedstrijdverband en in teamverband. De voorkeur gaat met name uit naar die jeugdleden die daar geen of weinig ervaring in hebben.

ARTIKEL 3: WEDSTRIJDLEIDING

De algehele leiding is in handen van Schaakvereniging 3-Torens. De vereniging die als gastvereniging optreedt heeft de leiding op de betreffende speelavond. Per speelavond kunnen er meerdere gastverenigingen zijn. De actuele versie van het reglement is gepubliceerd op de website van 3-Torens.Op de speelavond moet het mogelijk zijn om de reglementen te raadplegen.

innen 10 dagen na afloop van de speelavond moet een eventueel protest zijn ingediend bij de algehele wedstrijdleiding. Dit protest moet per email ontvangen zijn met een kopie aan de wedstrijdleiding van de speelavond.

ARTIKEL 4: AANVANGS- EN EINDTIJD

Deelnemende verenigingen dienen om 19.00 uur aanwezig te zijn. Eventuele laatkomende teams dienen waar mogelijk de wedstrijdleiding van de gastvereniging telefonisch te informeren over de vertraagde aankomsttijd. Om uiterlijk 19.15 uur dient er met de partijen te worden aangevangen. De klokken dienen dan ook om uiterlijk 19.15 uur te worden gestart. Dit betekent dat men ongeveer 21.00 uur klaar is (de deelnemers zijn dan weer op een keurige tijd thuis).

ARTIKEL 5: POULE-INDELING

De poule-indeling voor de eerste speelavond geschiedt zoveel mogelijk naar sterkte, uitgaande van de jeugdratings, de bij de aanmelding verstrekte informatie en de eindstanden van het voorgaande jaar. Nieuw ingeschreven teams dienen de speelsterkte bij inschrijving aan te geven, met name als er spelers worden opgegeven die niet over een jeugdrating beschikken..Als indicatie geldt voor de laagste poules stap 2 en 3. Teams waarvan de spelers met stap 4 bezig zijn of hoger zullen hoger worden ingedeeld.

De poule-indeling voor de overige speelavonden volgt uit de promoties en degradaties van de voorafgaande speelavond (zie artikel 9),

Gedurende speelavond 1 t/m 6 worden er zgn. “finalepunten” toegekend aan de de deelnemende teams. Het doel is om zo weinig mogelijk finalepunten  binnen te halen.  De poule-indeling op de slotavond wordt gemaakt aan de hand van het totaal van de behaalde finalepunten.

De te verdienen finalepunten (FP) worden als volgt berekend:

FP = Poulenummer + Positie – 1.

(Voorbeeld:  Team X wordt in poule 2B derde. Het team krijgt 2 punten voor de poule, 3 punten voor de behaalde plaats, 1 punt wordt afgetrokken. Team X ontvangt dus 2 + 3 – 1 = 4 finalepunten.)

Bij een gelijke stand in de poule worden de finalepunten gelijkelijk gedeeld. Eventuele loting of beslissingspartijen voor promotie of degradatie (zie artikel 9) worden voor de toekenning van finalepunten dus buiten beschouwing gelaten..Wanneer na de zesde speelavond twee of meer teams gelijk geёindigd zijn in finalepunten op een voor de nieuwe poule-indeling beslissende plaats, zijn de aantallen finalepunten na de vijfde speelavond beslissend.  Zo nodig wordt hiertoe nog verder teruggegaan naar eerdere speelavonden.

Er zal bij het maken van de poule-indeling naar worden gestreefd om teams van dezelfde vereniging zo veel mogelijk in verschillende poules te plaatsen. De toernooileiding heeft mede om die reden het recht om, in overleg met de betrokken teamleiders, de poule-indeling in beperkte mate aan te passen aan praktische omstandigheden.

ARTIKEL 6: OPZET COMPETITIE

De totale competitie bedraagt zeven speelavonden die gespeeld worden op een vrijdagavond. Elke poule bestaat uit vier teams van elk minimaal vier jeugdleden. Per wedstrijdronde kunnen slechts vier kinderen tegelijk in een team spelen (per ronde rouleren met reservespelers is toegestaan). Op elke speelavond spelen deze teams een halve competitie. Van deelnemende verenigingen wordt verwacht dat zij per ingeschreven team voor minimaal één speelweek voor minimaal één poule gastvereniging zijn (ruimte voor 16 kinderen van ongeveer 18:45 uur tot 21.00 uur).

ARTIKEL 7: ROOSTER

De wedstrijdleiding geeft aan het begin van de competitie de speeldata door aan de contactpersonen van de deelnemende verenigingen. De wedstrijdleiding bepaalt acht speeldagen, waarvan de openingsavond en de finaleavond vast staan. Voor de vijf overige speeldagen worden zes data gereserveerd, waarvan er één een reservedatum is. De reservedatum wordt benut als er een speelavond is uitgevallen, bijvoorbeeld als gevolg van slechte weersomstandigheden. Aan de deelnemende verenigingen wordt gevraagd om alle acht de speeldagen beschikbaar te zijn.

ARTIKEL 8: DE WEDSTRIJDEN

Er wordt gespeeld volgens de regels voor rapidschaak, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Noteren is niet verplicht. De bedenktijd bedraagt 15 minuten p.p.p.p.

Een onreglementaire zet verliest niet en moet, indien de tegenstander dit verlangt, worden teruggenomen, indien reglementair mogelijk met het aangeraakte stuk. De speler die de fout niet maakte kan één minuut tijdcompensatie claimen. Dit recht is vervallen nadat hij zelf de volgende zet heeft gedaan.  Bij herhaald onreglementair zetten van dezelfde speler beslist de wedstrijdleiding over het gevolg. In de regel zal dit inhouden dat bij de volgende onreglementaire zet de partij wèl verloren wordt verklaard.

Een speler die minder dan twee minuten bedenktijd over heeft en vindt dat zijn  tegenstander geen poging doet om de partij op een normale manier te winnen (door de vlag jagen), of dat het niet mogelijk is de partij op een normale manier te winnen (potremisestellingen) of veel zetherhalingen (minimaal 3x), kan remise claimen voordat zijn vlag is gevallen.  Hij moet de wedstrijdleider erbij roepen en mag daarvoor de klok stilzetten. Bij een afgewezen claim krijgt de tegenstander op zijn verzoek één minuut extra tijd erbij.  Dit recht daarop is vervallen zodra deze een zet heeft gedaan na hervatting van het spel.

De wedstrijdleiding zal met de poule-indeling ook de wedstrijdformulieren verspreiden. Van het eerstgenoemde team heeft de bord 1 speler zwart, de bord 2 speler wit, de bord 3 speler zwart en de bord 4 speler wit. Op de wedstrijdformulieren zal worden aangegeven wie wit heeft en wie zwart.

ARTIKEL 9: PROMOTIE/DEGRADATIE

De eindstand van elke speelavond is bepalend voor promotie en degradatie. De eindstand wordt als volgt bepaald:

  • Het hoogste aantal Bordpunten
  • Indien dit gelijk is: het hoogste aantal Matchpunten
  • Indien ook dit gelijk is: het resultaat uit de onderlinge wedstrijd.
  • Indien ook dit gelijk is: het resultaat uit de onderlinge wedstrijd op de eerste 3 borden.
  • Indien ook dit gelijk is: het resultaat uit de onderlinge wedstrijd op de eerste 2 borden.

Indien hierna teams nog steeds gelijk staan (dus bij 4 remises in de onderlinge wedstrijd), wordt er – indien er een promotieplaats of degradatieplaats in het geding is – ofwel geloot, ofwel er wordt een beslissingspartij gespeeld. Deze beslissingspartij is een snelschaakpartij van 5 minuten p.p.p.p., waarbij de teams zelf mogen kiezen welke speler zal snelschaken en waarbij loting bepaalt wie er wit of zwart heeft. Bij een snelschaakpartij zijn de snelschaakregels van kracht. Dit houdt o.a. in dat winst claimen na een onreglementaire zet mogelijk is. Het kan echter pas succesvol nadat de zet voltooid is, d.w.z. wanneer ook de klok is ingedrukt. Zolang de klok nog niet is ingedrukt mag de onreglementaire zet gecorrigeerd worden; indien mogelijk moet dit met het aangeraakte stuk.

Op de laatste speelavond wordt gespeeld om het kampioenschap in elke poule.

ARTIKEL 10: PARING

De spelers van bord 1 komen uit tegen spelers van bord 1 van de andere verenigingen in de poule. Dat geldt ook voor de spelers op bord 2, 3 en 4. Op een speelavond worden drie rondes gespeeld. Het is toegestaan om op een speelavond per ronde spelers te wisselen. Het is toegestaan om op een speelavond per ronde een opstelling te kiezen waarin de spelers in een andere bordvolgorde spelen.

ARTIKEL 11: RATING

De uitslagen van de wedstrijden zullen worden doorgegeven aan de KNSB voor verwerking in de KNSB-jeugdratings. Hiervoor moeten de KNSB-nummers van de spelers worden opgegeven.

ARTIKEL 12: INSCHRIJVEN VAN DE TEAMS EN DE SPELERS

Deelnemende verenigingen en schoolteams wordt verzocht zich in te schrijven onder vermelding van de naam van de teams en het aantal teams. Per team wordt de naam, email en telefoonnummer van een contactpersoon gevraagd. Voor elk team is het verplicht om de namen en KNSB-nummers van minimaal vier jeugdspelers op te geven.

Van invallers die niet zijn opgegeven en die niet eerder in de lopende competitie hebben meegespeeld dient bij voorkeur in de dagen voorafgaand aan de speelavond de namen en KNSB-nummers aan de toernooiorganisatie te worden doorgegeven. Is dit niet mogelikjk, dan kunnen deze gegevens eventueel ook aan het begin van de speelavond aan de dagorganisatie worden verstrekt.

Kinderen die vóór 1 januari (ongeveer halverwege de competitie), de leeftijd van 16 jaar of hoger bereiken zijn voor de gehele competitie van deelname uitgesloten.

Speelgerechtigd voor de slotavond zijn uitsluitend spelers die op minimaal drie eerdere speeldagen in het lopende seizoen hebben meegespeeld. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de toernooileiding.

Spelers/speelsters die gedurende de competitie drie maal in een team hebben gespeeld mogen daarna niet voor een lager team van hun vereniging uitkomen.

Als toch een speler zonder KNSB-nummer heeft meegespeeld, dan zullen de uitslagen van de partijen van de speler zonder KNSB-nummer reglementair verloren worden verklaard door de wedstrijdleiding.

Een uitzondering wordt gemaakt voor het Groene Hart team: hiervoor hoeven de spelers géén KNSB-lid te zijn. De door hen gespeelde partijen tellen niet mee voor de ratingrapportage aan de KNSB.

ARTIKEL 13: SLOTAVOND

De laatste speelavond zal plaatsvinden bij Schaakvereniging 3-Torens, in combinatie met een feestelijke prijsuitreiking.

Invallers op de laatste avond mogen geen hogere rating hebben dan de rating van de bord 1 speler van het bij aanvang ingeschreven team. Hiervoor moet de bord 1 speler minimaal drie speelavonden hebben meegedaan, anders wordt voor de rating uitgegaan van de volgende speler die drie of meer speelavonden heeft meegedaan.

ARTIKEL 14: KOSTEN

Het inschrijfgeld bedraagt 20 Euro per deelnemend team, vóór aanvang van de competitie te voldoen door overschrijven op ING rekening NL59INGB0001598876 ten name van Schaakvereniging 3-Torens onder vermelding van de naam/namen van het/de team(s).

Gastverenigingen zijn niet verplicht zorg te dragen voor consumpties.

ARTIKEL 15: SPONSORING

Bedrijven en personen die de competitie een goed hart toedragen en willen bijdragen aan het voortbestaan van de competitie worden uitgenodigd om te sponsoren. Sponsoring kan door één of meer van de 64 velden te kopen op het schaakbord van deze competitie op de website van 3-Torens. Per veld is dat 25 Euro. Op de gesponsorde velden wordt het logo van het bedrijf of een andere vermelding geplaatst. De sponsorbijdrage kan worden overgemaakt op ING rekening 1598876 ten name van Schaakvereniging 3-Torens onder van de naam van de sponsor en het veld dat gesponsord wordt.

Bedrijven of personen worden ook uitgenodigd om hoofdsponsor te worden. U wordt verzocht om daarvoor contact op te nemen met de organisatie via victor@3-torens.nl.

ARTIKEL 16: COMMUNICATIE

Communicatie per email verloopt via een centraal email adres victor@3-torens.nl.

ARTIKEL 17: DIVERSEN

Bij niet opkomen op een speelavond  volgt automatisch degradatie.

 

Reacties gesloten.