Reglement

Competitiereglement van De Ron de Jong Groene Hart Cup                         Versie: 161001

ARTIKEL 0: Naam van de Competitie 

De competitie draagt de naam van de bedenker en initiator Ron de Jong. Hij was ook de organisator van de eerste 13 seizoenen van de competitie.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Dit reglement is van toepassing op de jeugd4tallencompetitie, welke wordt georganiseerd door Schaakvereniging 3-Torens

ARTIKEL 2: DOELSTELLING

Doelstelling van de competitie is de jeugd kennis te laten maken met de schaaksport in wedstrijdverband en in teamverband. De voorkeur gaat met name uit naar die jeugdleden die daar geen of weinig ervaring in hebben.

ARTIKEL 3: WEDSTRIJDLEIDING

De algehele leiding is in handen van Schaakvereniging 3-Torens. De vereniging die als gastvereniging optreedt heeft de leiding op de wedstrijdavond. Per speelavond kunnen er meerdere gastverenigingen zijn. De deelnemende verenigingen krijgen de laatste versie van de reglementen per email toegezonden. Op de speelavond moet het mogelijk zijn om de reglementen te raadplegen.

Binnen 10 dagen na afloop van de speelavond moet een eventueel protest zijn ingediend bij de algehele wedstrijdleiding. Dit protest moet per email ontvangen zijn met een kopie aan de wedstrijdleiding van de speelavond.

ARTIKEL 4: AANVANGS- EN EINDTIJD

Deelnemende verenigingen dienen om 19.00 uur aanwezig te zijn. Om uiterlijk 19.15 uur dient er met de partijen te worden aangevangen. De klokken dienen dan ook om 19.15 uur te worden gestart. Dit betekent dat men ongeveer 21.00 uur klaar is.

(De deelnemers zijn dan weer op een keurige tijd thuis)

ARTIKEL 5: POULE-INDELING

De poule-indeling voor de eerste speelavond geschiedt zoveel mogelijk naar sterkte, uitgaande van de jeugdratings, de bij de aanmelding verstrekte informatie en de eindstanden van het voorgaande jaar. Nieuw ingeschreven teams dienen de speelsterkte bij inschrijving aan te geven, met name als er spelers worden opgegeven die niet over een jeugdrating beschikken..Als indicatie geldt voor de laagste poules stap 2 en 3. Teams waarvan de spelers met stap 4 bezig zijn of hoger zullen hoger worden ingedeeld.

De poule-indeling voor de overige speelavonden volgt uit de promoties en degradaties van de voorafgaande speelavond (zie artikel 9),

Gedurende ronde 1 t/m 6 worden er “finalepunten” toegekend aan de de deelnemende teams. Het doel is om zo weinig mogelijk “finalepunten”  binnen te halen.  De poule-indeling op de slotavond wordt gemaakt aan de hand van het totaal van de behaalde finalepunten.

De te verdienen finalepunten worden als volgt berekend:

Poulenummer+Positie-1.

Voorbeeld:  Spijkenisse 1 wordt in poule 2B derde.
Het team krijgt 2 punten voor de poule, 3 punten voor de behaalde plaats, 1 punt wordt afgetrokken.
Spijkenisse 2 ontvangt dus 2 + 3 – 1 = 4 finalepunten.

Bij een gelijke stand in finalepunten is de uitslag van de ronde voorafgaand aan de finaleronde bepalend.

ARTIKEL 6: OPZET COMPETITIE

De totale competitie bedraagt 7 speelavonden die gespeeld worden op vrijdagavond. Elke poule bestaat uit 4 teams van vier jeugdleden. Per wedstrijdronde kunnen slechts 4 kinderen tegelijk in een team spelen (per ronde rouleren met reserve spelers is toegestaan). Op elke speelavond spelen deze teams een halve competitie. Van deelnemende vereniging wordt verwacht dat zij per ingeschreven team voor minimaal één speelweek voor minimaal één poule gastvereniging zijn (ruimte voor 16 kinderen van ongeveer 18:45 uur tot 21.00 uur).

ARTIKEL 7: ROOSTER

De wedstrijdleiding geeft aan het begin van de competitie de speeldata door aan de contactpersonen van de deelnemende verenigingen. De wedstrijdleiding bepaalt 8 speeldagen, waarvan de opening en de finale vast staan. Voor de vijf tussenronden worden 6 dagen gereserveerd, waarvan er één een reserve datum is. De reserve datum wordt benut als er één tussenronde is uitgevallen, bijvoorbeeld als gevolg van slechte weersomstandigheden. Aan de deelnemende verenigingen wordt gevraagd om alle speeldagen beschikbaar te zijn.

ARTIKEL 8: DE WEDSTRIJDEN

Er wordt gespeeld volgens de regels voor rapidschaak tenzij hier anders is bepaald.

Noteren is niet verplicht. De bedenktijd bedraagt 15 minuten p.p.p.p.

Een onreglementaire zet verliest niet en moet, indien de tegenstander dit verlangt, worden teruggenomen, indien reglementair mogelijk met het aangeraakte stuk. De speler die de fout niet maakte kan 1 minuut tijdcompensatie claimen. Dit recht is vervallen nadat hij zelf de volgende zet heeft gedaan.  Bij herhaald onreglementair zetten van dezelfde speler beslist de leiding over het gevolg. Dit kan inhouden dat bij de volgende onreglementaire zet de partij wél verloren is.

Een speler die minder dan twee minuten bedenktijd over heeft en vindt dat z’n  tegenstander geen poging doet om de partij op een normale manier te winnen (door de vlag jagen) of dat het niet mogelijk is de partij op een normale manier te winnen (potremisestellingen) of veel zetherhalingen (minimaal 3x) kan remise claimen voordat zijn vlag is gevallen.  Hij moet de wedstrijdleider erbij roepen en mag daarvoor de klok stilzetten.

Bij een afgewezen claim krijgt de tegenstander op zijn verzoek een minuut extra tijd erbij.  Dit recht daarop is vervallen zodra deze een zet heeft gedaan na hervatting van het spel.

De wedstrijdleiding zal met de poule-indeling ook de wedstrijdformulieren verspreiden. Van het eerstgenoemde team heeft de bord 1 speler zwart, de bord 2 speler wit, de bord 3 speler zwart en de bord 4 speler wit. Op de wedstrijdformulieren zal worden aangegeven wie wit heeft en wie zwart.

ARTIKEL 9: PROMOTIE/DEGRADATIE

De stand na elke speelavond is bepalend voor promotie en degradatie. Het aantal behaalde bordpunten bepaalt de positie in de stand. Bij gelijk aantal bordpunten is het aantal wedstrijdpunten bepalend. Als zowel de bordpunten als de wedstrijdpunten gelijk zijn wordt, op één bord een snelschaakpartij gespeeld van 5 minuten p.p.p.p. De teams mogen zelf aangeven welke speler zal snelschaken. Loting bepaalt wie er wit of zwart heeft. Bij een snelschaakpartij zijn de snelschaakregels van kracht. Dit houdt o.a. in dat winst claimen na een onreglementaire zet mogelijk is. Het kan echter pas succesvol nadat de zet voltooid is, d.w.z. wanneer ook de klok is ingedrukt. Zolang de klok nog niet is ingedrukt mag de onreglementaire zet gecorrigeerd worden; indien mogelijk moet dit met het aangeraakte stuk.

Op de 7e speelavond wordt gespeeld om het kampioenschap in elke poule.

ARTIKEL 10: PARING

De spelers van bord 1 komen uit tegen spelers van bord 1 van de andere verenigingen in de poule. Dat geldt ook voor de bord 2, 3 en 4 spelers. Op een speelavond worden drie rondes gespeeld. Het is toegestaan om op een speelavond per ronde spelers te wisselen. Het is toegestaan om op een speelavond per ronde een opstelling te kiezen waarin de spelers in een andere bordvolgorde spelen.

ARTIKEL 11: RATING

De uitslagen van de wedstrijden zullen worden doorgegeven aan de KNSB voor verwerking in de KNSB Jeugdrating. Hiervoor moeten de KNSB nummers van de spelers worden opgegeven.

ARTIKEL 12: INSCHRIJVEN VAN DE TEAMS EN DE SPELERS

Deelnemende verenigingen en schoolteams wordt verzocht zich in te schrijven onder vermelding van de naam van de teams en het aantal teams. Per team wordt de naam, email en telefoonnummer van een contactpersoon gevraagd. Voor elk team is het verplicht om de namen en KNSB nummers van minimaal 4 jeugdspelers op te geven.

Van invallers die niet zijn opgegeven en die niet eerder in de lopende competitie hebben meegespeeld dient bij voorkeur in de dagen voorafgaand aan de speelavond de namen en KNSB-nummers aan de toernooiorganisatie te worden doorgegeven. Is dit niet mogelikjk, dan kunnen deze gegevens eventueel ook aan het begin van de speelavond aan de dagorganisatie worden verstrekt.

Kinderen die voor 1 januari (ongeveer halverwege de competitie), de leeftijd van 16 jaar of hoger bereiken zijn voor de gehele competitie van deelname uitgesloten.

Speelgerechtigd voor de slotavond zijn uitsluitend spelers die op minimaal 3 eerdere speeldagen in het lopende seizoen hebben meegespeeld. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de toernooileiding.

Spelers/speelsters die gedurende de competitie 3x in een team hebben gespeeld mogen daarna niet voor een lager team van hun vereniging uitkomen.

Als toch een speler zonder KNSB nummer heeft meegespeeld dan zullen de uitslagen van de partijen van de speler zonder KNSB nummer reglementair verloren worden verklaard door de wedstrijdleiding.

ARTIKEL 13: SLOTAVOND

De 7e speelavond zal plaatsvinden bij Schaakvereniging 3-Torens in combinatie met een feestelijke slotavond en prijsuitreiking.

Invallers op de laatste avond mogen geen hogere rating hebben dan de rating van de bord 1 speler van het bij aanvang ingeschreven team. Hiervoor moet de bord 1 speler minimaal 3 speelavonden hebben meegedaan, anders wordt voor de rating uitgegaan van de volgende speler die 3 speelavonden heeft meegedaan.

ARTIKEL 14: KOSTEN

Het inschrijfgeld bedraagt 15 Euro per deelnemend team. Voor aanvang van de competitie te voldoen door overschrijven op ING rekening 1598876 ten name van Schaakvereniging 3-Torens onder vermelding van de naam/namen van het/de team(s). Gastverenigingen zijn niet verplicht zorg te dragen voor consumpties.

ARTIKEL 15: SPONSORING

Bedrijven en personen die de competitie een goed hart toedragen en willen bijdragen aan het voortbestaan van de competitie worden uitgenodigd om te sponsoren. Sponsoring kan door één of meer van de 64 velden te kopen op het schaakbord van deze competitie op de website van 3-Torens. Per veld is dat 25 Euro. Op de gesponsorde velden wordt het logo van het bedrijf of een andere vermelding geplaatst. De sponsorbijdrage kan worden overgemaakt op ING rekening 1598876 ten name van Schaakvereniging 3-Torens onder van de naam van de sponsor en het veld dat gesponsord wordt.

Bedrijven of personen worden ook uitgenodigd om hoofdsponsor te worden. U wordt verzocht om daarvoor contact op te nemen met de organisatie via victor@3-torens.nl.

ARTIKEL 16: COMMUNICATIE

Communicatie per email verloopt via een centraal email adres victor@3-torens.nl.

ARTIKEL 17: DIVERSEN

Bij niet opkomen op een speelavond  volgt automatisch degradatie.